Výsledky vyhledávání pro nauka o vlast

GEOFYZIKA nauka o fyzikál. vlastnostech země včetně vzduš. a vodního obalu
GEOMETRIE nauka o vlastnostech a vzájemných vztazích prostorových útvarů
GRAFOLOGIE nauka o písmu jako výrazu psychických vlastností pisatele
ONOMASTIKA nauka o vlastních jménech
ONOMATOLOGIE nauka o vlastních jménech
TOPONOMASTIKA nauka o vlastních jménech
TOPONYMIE nauka o vlastních jménech místních